:: เน‚เธฃเธ‡เธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธญ.เน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ... เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธ”เธธเธˆเธเธฒเธ•เธดเธกเธดเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธข ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
 
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
IRBM
 
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี มีความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ภายในปี 2554
 
พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการทั้งระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ที่มีคุณภาพ

2. มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี การแพทย์ฉุกเฉิน และการบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริหารความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีเชิงรุก เพื่อศักยภาพการใช้ชีวิต

 
เป้าประสงค์

1. ประชาชนในเขตรับผิดชอบ และผู้มาเยือนสุขกาย สุขใจ ปลอดภัย แข็งแรง อบอุ่นใจ และเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพบริการสุขภาพ

2. เครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามวิถีชีวิตสุขภาพพอเพียง

 
การวิเคราะห์องค์กรและสภาพปัญหาในองค์กร

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโดยใช้โดยใช้หลัก TOWS Analysis

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรโดยใช้หลัก TOWS Analysis

3. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร ( Internal Factor Analysis )

4. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร ( External Factor Analysis ) 5. การกำหนดกลยุทธ์จาก TOWS Analysis

6. การสรุปโอกาสในการพัฒนาโดยใช้หลัก TOWS Matrix

 
กลยุทธ์
กลยุทธ์หลัก (SO)

1. เพิ่มศักยภาพและความสามารถการจัดบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของประชาชน (SO1)

2. จัดระบบบริการสุขภาพองค์รวมที่มีความเป็นเลิศ บูรณาการกับเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ เพื่อส่งมอบบริการที่ดี ที่ผู้รับบริการ อบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข (SO2)

 
กลยุทธ์ขยายงาน (ST)
3. สร้างสรรค์คุณค่าจากองค์ความรู้ให้เครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต (ST1)
 
กลยุทธ์การพัฒนา (WO)

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี ในระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (WO1)

5. พัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (WO2)

 
กลยุทธ์การปรับปรุงองค์การ (WT)
6. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (WT1).
 
 
 
 
 
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เลขที่ 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 053-781342-3 / แฟกซ์ 053-649058
E-mail : wiangpapao_hospital@yahoo.com
 
 
ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี | ผู้ชมเว็บทั้งหมด 1165730 ครั้ง
Copyright ? 2009-2017 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft