:: เน‚เธฃเธ‡เธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธญ.เน€เธงเธตเธขเธ‡เธ›เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ... เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธ”เธธเธˆเธเธฒเธ•เธดเธกเธดเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธข ::
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
นายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 
  เมนูหลัก
 
  หน่วยงานภายใน
  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
  กองทุนข้าราชการ
  รวมเว็บไซต์ที่สำคัญ
 
 
 
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ( ITA 2563 )
 

บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาสั่งการ

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่ ไตรมาส 2

บันทึกขออนุญาตนำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ไตรมาสที่ 1

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2

Print Screen รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่ม Print Screen รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62 - ก.พ.63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3

Print Screenรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรรมาส 4 (มิ.ย.-ก.ค.63)

แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน

หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน

หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบเเสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนองาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส 4

ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 4

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มf

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ

1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.สธ.

1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ รพ

3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

3.1 ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563

4.1 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน

5. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

6. สรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

7.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี2563

7.2 แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์+เวชภัณฑ์มิใช่

7.2 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาปี2563

7.2 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาปี2563

7.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน ตค.62

7.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน พย.62

7.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน ธค.62

7.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน มค.63

7.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เดือน กพ.63

7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

7.5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(สขร.1) เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 62

7.5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(สขร.1) เดือนธันวาคม 62

7.5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(สขร.1) เดือนมกราคม 63

7.5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 63

8.1 แนวทางการดูแลโรคอัมพฤก-อัมพาตด้วยศาส

8.1 แนวทางการปฏิบัติงานงานกายภาพบำบัด

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (งานผู้ป่วยนอก)

 
 
 
:: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ... บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย ::
 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เลขที่ 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 053-781342-3 / แฟกซ์ 053-649058
E-mail : wiangpapao_hospital@yahoo.com
 
 
ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี | ผู้ชมเว็บทั้งหมด 1165802 ครั้ง
Copyright ? 2009-2017 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft